ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ του μεμονωμένου συνδρομητή, στο εξής αναφέρεται ως «Ο Πελάτης» και της S.V.EMERGENCY ANGEL LTD, στο εξής αναφέρεται ως EMERGENCY ANGEL.

 

 1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Δια του παρόντος Ο Πελάτης συμφωνεί να πληρώνει την EMERGENCY ANGEL ένα μηνιαίο τέλος συν τους ισχύοντες φόρους για υπηρεσία παρακολούθησης. Η υπηρεσία παρακολούθησης θα ανανεώνεται αυτόματα για ακόμα 30 μέρες εκτός αν ο Πελάτης δώσει στην EMERGENCY ANGEL προειδοποίηση 30 μέρες πριν την ακύρωση της υπηρεσίας παρακολούθησης. Ο Πελάτης εγγυάται προσωπικά τις πληρωμές για την υπηρεσία παρακολούθησης προς την EMERGENCY ANGEL. Η EMERGENCY ANGEL διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις τιμές για να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στα κόστη χωρίς προηγούμενη συναίνεση του Πελάτη. Η EMERGENCY ANGEL θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ειδοποιεί τον Πελάτη για οποιεσδήποτε αλλαγές στη διάρθρωση χρεώσεων.
 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της συμφωνίας αυτής είναι για την αρχική περίοδο που αρχίζει την ημερομηνία ενεργοποίησης και θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα. Οποιοδήποτε μέρος μπορεί να τερματίσει τη συμφωνία με προειδοποίηση 30 ημερών.
 3. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ EMERGENCY ANGEL: Η EMERGENCY ANGEL θα κάνει εύλογες προσπάθειες εμπορικής φύσης για να παρακολουθείται η συσκευή 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Αν η EMERGENCY ANGEL λάβει ένα σήμα από τη συσκευή θα κάνει εύλογες προσπάθειες εμπορικής φύσης για να ειδοποιήσει τις κατάλληλές επαφές έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές θα έχουν υποδειχθεί από τον Πελάτη.
 4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΕΛΑΤΗ: Ο Πελάτης θα ειδοποιήσει αμέσως την EMERGENCY ANGEL για οποιαδήποτε προβλήματα της συσκευής και πρέπει να την ελέγχει κάθε μήνα, ενεργοποιώντας τη μονάδα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης. Ο Πελάτης έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να ελέγχει και να διατηρεί τη συσκευή. Επίσης ο Πελάτης θα ειδοποιεί την EMERGENCY ANGEL  για οποιεσδήποτε αλλαγές τηλεφώνων, διεύθυνσης, φαρμακευτικής αγωγής ή άλλων θεμάτων σχετικά με την υγεία του. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες οι οποίες μαζεύονται κρατούνται εμπιστευτικά, σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της EMERGENCY ANGEL.
 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Η EMERGENCY ANGEL βασίζεται σε τηλεφωνικές γραμμές για να λαμβάνει σήματα από τις συσκευές προς το τηλεφωνικό της κέντρο. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα με το τηλεφωνικό δίκτυο ή τη γραμμή του Πελάτη, η EMERGENCY ANGEL δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τη συσκευή και δεν θα γνωρίζει αν ο Πελάτης χρειάζεται βοήθεια. Ενόσω διαρκούν τα προβλήματα αυτά η EMERGENCY ANGEL δεν θα έχει τρόπο ή υποχρέωση να εκτελεί τις υπηρεσίες της. Αν η γραμμή είναι κατειλημμένη κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το κέντρο ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη μέσω της κονσόλας αμφίδρομης ομιλίας.
 6. ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΤΕΛΗ: Μετά από ένα λανθασμένο συναγερμό , ανεξάρτητα από τον λόγο που έγινε αυτός, είναι ευθύνη του Πελάτη να πληρώσει οποιαδήποτε πρόστιμα και τέλη επιβάλλονται από το νοσοκομείο, αστυνομία ή οποιονδήποτε άλλο φορέα.
 7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: Ο Πελάτης καταλαβαίνει ότι αν μια μονάδα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης σταλεί στην τοποθεσία όπου έγινε το σήμα έκτακτης ανάγκης, μπορεί να χρειαστεί αναγκαστική είσοδος για να ανταποκριθεί κατάλληλα στη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει από κάθε ευθύνη οποιοδήποτε άτομο συμμετείχε σε ένα τέτοιο περιστατικό, κάτω από οποιεσδήποτε και σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αναφέρεται στο τμήμα 10 της συμφωνίας αυτής.
 8. ΠΡΟ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Δια του παρόντος η EMERGENCY ANGEL εξουσιοδοτείται να λαμβάνει πληρωμή περιοδικά σύμφωνα με το σχέδιο προ- εγκεκριμένων πληρωμών, από τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο εκδόθηκε η επιταγή προς την EMERGENCY ANGEL για να καλυφθούν όλα τα ποσά που οφείλονται σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή. Ο Πελάτης συμφωνεί να ειδοποιήσει την EMERGENCY ANGEL για οποιαδήποτε αλλαγή στα τραπεζικά του στοιχεία.
 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Δια του παρόντος η EMERGENCY ANGEL εξουσιοδοτείται να λαμβάνει πληρωμή περιοδικά από τον λογαριασμό Πιστωτικής Κάρτας που έχει δοθεί στον αντιπρόσωπο της EMERGENCY ANGEL για να καλυφθούν όλα τα ποσά που οφείλονται σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή. Ο Πελάτης συμφωνεί να ειδοποιήσει την EMERGENCY ANGEL για οποιαδήποτε αλλαγή στην Πιστωτική του κάρτα ή/και την ημερομηνία λήξης αυτής.
 10. ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Η EMERGENCY ANGEL δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ατομικών τραυματισμών, ζημιάς περιουσιακών στοιχείων, απώλειας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών που προκαλούνται ή σχετίζονται με τη συσκευή, τον κατασκευαστή αυτής, την εγκατάσταση ή λειτουργία της. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και θα μας προστατεύετε από απώλεια, κόστος, ζημιά, αξιώσεις, νομικές διαδικασίες και έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με: Τη συμφωνία αυτή, τη συσκευή, την κατασκευή, επιλογή, αγορά, κυριότητα, παράδοση, εγκατάσταση, κατοχή, χρήση, παρακολούθηση, συντήρηση, απώλεια ή επιστροφή της συσκευής, φόρους, την παραβίαση οποιασδήποτε πατέντας από τη συσκευή, βιομηχανικά ή πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας, οποιοδήποτε ελάττωμα ή την άσκηση των δικαιωμάτων μας όπως αυτά αναφέρονται πιο κάτω. Δια του παρόντος, ο Πελάτης απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμα υποκατάστασης που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε ασφαλιστικός φορέας εναντίον της υπηρεσίας συναγερμού. Δια του παρόντος ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσωρινή διακοπή των πιο πάνω αναφερομένων υπηρεσιών που προκαλείται από θεομηνία, κυβερνητικό κανονισμό ή καταστροφή είναι εντελώς πέραν του ελέγχου της EMERGENCY ANGEL και η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να μην ξαναρχίσει για απροσδιόριστη περίοδο χρόνου. Η EMERGENCY ANGEL δεν είναι υπεύθυνη και δεν θα είναι υπόλογη για καθυστερήσεις στον χρόνο ανταπόκρισης μεταξύ του Κέντρου Ανταπόκρισης Εκτάκτου Ανάγκης και τοπικών υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης ή/και για οποιαδήποτε μη επαφή με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης για οποιονδήποτε λόγο.
 11. ΑΘΕΤΗΣΗΗ/ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε περίπτωση αθέτησης ή/και τερματισμού από τον Πελάτη των όρων αυτής της συμφωνίας, η εταιρεία μπορεί μονομερώς να σταματήσει το συμβόλαιο και να διεκδικήσει περαιτέρω αποζημιώσεις μέχρι του ποσού όλων των τελών που οφείλονται μέχρι το τέλος της παρούσης περιόδου και οποιωνδήποτε χρονικών περιόδων έχουν ήδη ανανεωθεί, καθώς και τόκων ή κυρώσεων που μπορεί να υπάρχουν. Καθυστερημένες πληρωμές θα έχουν 2% τόκο μηνιαίως. Οποιαδήποτε προ-εγκεκριμένη πληρωμή, πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή επιταγή που επιστρέφεται για οποιονδήποτε λόγο θα έχει επιβάρυνση 10 ευρώ για κάθε περίπτωση.
 12. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η EMERGENCY ANGEL ενεργεί αυστηρά ως επανα-πωλητής της συσκευής για τον κατασκευαστή. Όλα τα προϊόντα περιλαμβάνουν εγγύηση του κατασκευαστή, όπως αυτή περιγράφεται από τον κατασκευαστή και υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτοί εξηγούνται από τον κατασκευαστή εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση αυτή.
 13. ΔΙΑΦΟΡΑ: Τα μέρη συμφωνούν το συμβόλαιο αυτό να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Τα μέρη επιπλέον συμφωνούν ότι οι νόμοι της Κύπρου θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με τη συμφωνία αυτή. Όλα τα ποσά που αναφέρονται στην συμφωνία αυτή είναι σε ευρώ. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της EMERGENCY ANGEL. Δια του παρόντος ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας αυτής, όπως παρατίθενται εδώ. Η αναγνώριση αυτή αποδεικνύεται οριστικά από το γεγονός ότι Πελάτης έχει ενεργοποιήσει τη συσκευή παρακολούθησης της EMERGENCY ANGEL. Δια του παρόντος ο Πελάτης αναγνωρίζει τη παράδοση της συσκευής της EMERGENCY ANGEL και επιβεβαιώνει ότι η συσκευή έχει ελεγχθεί, είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και είναι κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζεται και είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται.

 

 

Διεύθυνση: 13 Ιωάννη Κολέττη Στρόβολος, 2028, Λευκωσία, Κύπρος

Επικοινωνία

Νόμιμο όνομα: S.V. EMERGENCY ANGEL LTD

Λεωφόρος Στροβόλου 78Δ-Ε
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
2018

Νόμιμη Οδός: 13 Ιωάννη Κολέττη
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
2028

Τηλ. 70001011
Διεθνές Τηλ. +357 22509758
Φαξ. +357 22509750
Email. info@emergencyangel.net

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ